PRODUCTS

บริษัท LogInS Medical จำกัด ร่วมรวม งานพัฒนาระบบ LIS หรือ  Laboratory Information Syteme เพื่อยกระบบคุณภาพงานบริการของ งานด้านสาธารณะสุข หรือด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐานระบดับโลก

LOGINS BRIGHT / BLOODBANK


ระบบบริหารคลังโลหิต เป็นระบบช่วยในการจัดการงานบริหารในส่วนของการลงข้อมูล ทะเบียนผู้บริจาคโลหิต การจอง การเบิก การจ่ายโลหิต ง่ายต่อการตรวจสอบและการใช้งาน ทั้งนี้ทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายในโปรแกรม สามารถนำข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงาน และสามารถออกแบบให้ตรงตามการใช้งานของผู้ใช้งาน

ระบบลงข้อมูลการลงรับโลหิตเข้าคลัง การใช้ Barcode Scanner ยิงข้อมูลโลหิตที่หน้าถุงเลือด ลดความผิดพลาดในการลงข้อมูล


ระบบลงข้อมูลการจองโลหิต และลงบันทึกการลงรับใบขอโลหิต

ลงข้อมูล Blood Grouping  (Cell Grouping)  โดยเลือด1ถุง สามารถ จอง และทำ Cross matching ได้หลายๆคน จนกว่าจะมีการยืนยันคล้องถุงลงข้อมูล Identification Antigen Typing / Antibody
ระบบยืนยันการคล้องเลือด และพิมพ์ใบคล้องโลหิต ( ใบคล้องโลหิต สามารถออกแบบใหม่ให้สอดคล้องการใช้งานในแต่ละโรงพยาบาลหรือสามารถออกแบบให้เหมือนใบคล้องเดิมที่ทางโรงพยาบาลก็ได้ )


ระบบยืนยันการจ่ายโลหิต

 

 

ระบบลงข้อมูลปฏิกิริยาหลังรับเลือด

Screenshot_34

 

แสดงประวัติการรับเลือด และการบันทึกข้อมูลแต่ละถุงเลือด

 

แสดงข้อมูลการนำเข้าจากโปรแกรมเดิมระบบตรวจสอบจำนวนโลหิต การแจ้งเตือนวันหมดอายุ   แสดงจำนวนวันที่เหลือ แสดงสถานะรายการจองเลือด การปลดใบคล้องที่เกิน  ระยะเวลาที่กำหนดระบบตรวสอบสถานะถุงเลือด แสดงรายการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิต
      สามารถลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิต และสามารลงข้อมูลรายละเอียดการคัดกรอง / ผลการตรวจการนำเข้าข้อมูลผลการตรวจเลือดจากกาชาด (Text File) และแยกส่วนประกอบโลหิตในการนำเข้าระบบการแจ้งเตือน เพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาด