PRODUCTS

บริษัท LogInS Medical จำกัด ร่วมรวม งานพัฒนาระบบ LIS หรือ  Laboratory Information Syteme เพื่อยกระบบคุณภาพงานบริการของ งานด้านสาธารณะสุข หรือด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐานระบดับโลก

LOGINS INVENTORY

 ระบบคงคลังสินค้า เป็นระบบช่วยในการจัดการงานบริหารในส่วนน้ำยาหรือสินค้าอื่นๆ ทำให้ลดขั้นตอนการเก็บเอกสารในการส่งสินค้า สามารถออกรายงานได้ สามารถออกใบขอซื้อ ออกใบสั่งซื้อ สามารถลงรับสินค้า เบิก และแจ้งสินค้าคงเหลือ ให้ดูง่ายสะดวกในการใช้งาน.

 

ระบบการบันทึกข้อมูลใบขอซื้อสินค้าและพิมพ์ใบขอซื้อ

 

ระบบการบันทึกข้อมูลใบขอซื้อสินค้าและพิมพ์ใบขอซื้อ


ระบบการบันทึกข้อมูลใบขอซื้อสินค้าและพิมพ์ใบสั่งซื้อ

  • ระบบบันทึกการลงรับสินค้าโดยการใส่หรือใช้ Barcode โอนข้อมูลจากระบบสั่งซื้อเพื่อใช้ลงรับสินค้า
  • ระบบการเบิกสินค้าโดยการใส่หรือใช้ Barcode ระบบการเบิกสินค้าตาม Lot. และเลือกลำดับการเบิกตามวันหมดอายุ

 

ข้อมูลคลังสินค้า การกำหนดข้อมูลสินค้า ระบบการแจ้งเมื่อถึงจุดต่ำสุด ออกแบบ Barcode รายการสินค้า

 

นอกจากตัวของระบบคลังสินค้า ระบบยังจัดการเก็บจัดข้อมูล และสามารถดูข้อมูลในรูปแบบของรายงานได้ เช่น รายงานบันทึกการตรวจรับน้ำยาและวัสดุ รายงานคงคลัง

Screenshot_25

 

รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานสินค้าคงเหลือและยอดยกมา

 

 

รายงานแสดงการเบิกสินค้า รายงานการรับสินค้า