PRODUCTS

บริษัท LogInS Medical จำกัด ร่วมรวม งานพัฒนาระบบ LIS หรือ  Laboratory Information Syteme เพื่อยกระบบคุณภาพงานบริการของ งานด้านสาธารณะสุข หรือด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐานระบดับโลก

LOGINS E-DOC

ระบบจัดเก็บและรวบรวมเอกสาร จัดหมวดหมู่ตามแบบตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิดการแพทย์ สามารถ เรียกดู เพิ่ม แก้ไข และ ไฟล์เอกสารต่างๆได้ด้วยตัวท่านเอง โปรแกรมจะจัดเก็บบันทึกไฟล์เอกสารต่างๆ ในระบบงาน LA โดยแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 10 ประเภท ตามหมวดหมู่งาน LA ดังนี้ โดยเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในระบบงาน LA Support นี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของโปรแกรม Loginslab


ระบบจัดเก็บและรวบรวมเอกสารได้หลายประเภท สามารถ เรียกดู เพิ่ม แก้ไข และลบ ไฟล์เอกสารต่างๆ  Restore ไฟล์ข้อมูลก่อนการแก้ไขและจัดการเอกสารตามปีงบ


งานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

     ระบบสามารถบันทึกข้อมูลเครื่องมือ ทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ บันทึกแผนการสอบเทียบเครื่องมือ แผนการบำรุงรักษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์และบันทึกข้อมูลการซ่อม 

เอกสารคุณภาพ
     ระบบจัดเก็บและรวบรวมเอกสารได้หลายประเภท สามารถ เรียกดู เพิ่ม แก้ไข และลบ ไฟล์เอกสารต่างๆ จัดการหมวดเอกสาร / กำหนดสิทธิการเข้าถึง