PRODUCTS

บริษัท LogInS Medical จำกัด ร่วมรวม งานพัฒนาระบบ LIS หรือ  Laboratory Information Syteme เพื่อยกระบบคุณภาพงานบริการของ งานด้านสาธารณะสุข หรือด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐานระบดับโลก

LOGINS CHECK UP


โปรแกรม LogInS Checkup ระบบการลงทะเบียนส่งตรวจ รายงานผล และแปรผลอาการ อัจฉริยะ รวมถึงขั้นตอนการ ออกรูปเล่มตรวจสุขภาพแบบอัตโนมัติ รองรับการตรวจ X-ray และการลงผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ข้อมูลพื้นฐาน การตั้งค่ารายการตรวจและการคัดกรอง การแปลผลการตรวจและคำแนะนำ และการลงทะเบียน การสร้างโปรแกรมการตรวจและรายงาน

 • Link items จากห้องแลป
 • สร้างรายการตรวจ X-Ray
 • ตั้งค่าการแปลผลของแต่ละรายการตรวจ
 • เซ็ตค่าได้มากกว่า 1 ค่า ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
 • ตั้งค่าการแปลผลของแต่ละรายการตรวจ
 • เซ็ตค่าได้มากกว่า 1 ค่า ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
 • ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • เชคอินการเข้ารับบริการแต่ละจุดและบอกสถานะการเข้ารับบริการเป็น %
 • สร้างโปรแกรมการจรวจได้ไม่จำกัด พร้อมการกำหนดราคาขายหรือส่วนลด
 • ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ รายบุคคล
 • ตรวจสอบการเข้ารับบริการ ด้วยบาร์โค้ด
 • แสดงเปอร์เซ็นการเข้ารับบริการ
 • แสดงจุดที่เข้ารับบริการแล้ว
 • แยกตามสิ่งส่งตรวจ
 • แยกตามจุดตรวจ
 • แยกพิมพ์บาร์โค้ด ที่เชื่อมกับระบบแลป และนำไปรันที่เครื่องตรวจวิเคาระห์ได้
 • ลงผลการคัดกรองคนไข้
 • ลงผล X-ray
 • ลงผลการตรวจ PE
 • ผลการตรวจ LAB จะเข้าระบบเองเมื่อมีการยืนยันผลจากห้องแลป
 • แบบฟอร์มการนำเข้าผล
 • นำเข้าผลการตรวจ Vital sign
 • นำเข้าผลการตรวจสุขภาพโดยแพทย PE
 • นำเข้าผลการตรวจ X-Ray
 • นำเข้าผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
 • แปรผลการตรวจเป็นข้อความจากแพทย์
 • แปรผลตรวจพร้อมคำแนะนำ
 • ออกข้อมูลเป็นสมุดตรวจสุขภาพ