PRODUCTS

บริษัท LogInS Medical จำกัด ร่วมรวม งานพัฒนาระบบ LIS หรือ  Laboratory Information Syteme เพื่อยกระบบคุณภาพงานบริการของ งานด้านสาธารณะสุข หรือด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐานระบดับโลก

LOGINS CHECKUP


โปรแกรม LogInS Checkup ระบบการลงทะเบียนส่งตรวจ รายงานผล และแปรผลอาการ อัจฉริยะ รวมถึงขั้นตอนการ ออกรูปเล่มตรวจสุขภาพแบบอัตโนมัติ รองรับการตรวจ X-ray และการลงผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ข้อมูลพื้นฐาน การตั้งค่ารายการตรวจและการคัดกรอง การแปลผลการตรวจและคำแนะนำ และการลงทะเบียน การสร้างโปรแกรมการตรวจและรายงาน

 • Link items จากห้องแลป
 • สร้างรายการตรวจ X-Ray
 • ตั้งค่าการแปลผลของแต่ละรายการตรวจ
 • เซ็ตค่าได้มากกว่า 1 ค่า ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
 • ตั้งค่าการแปลผลของแต่ละรายการตรวจ
 • เซ็ตค่าได้มากกว่า 1 ค่า ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
 • ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • เชคอินการเข้ารับบริการแต่ละจุดและบอกสถานะการเข้ารับบริการเป็น %
 • สร้างโปรแกรมการจรวจได้ไม่จำกัด พร้อมการกำหนดราคาขายหรือส่วนลด
 • ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ รายบุคคล
 • ตรวจสอบการเข้ารับบริการ ด้วยบาร์โค้ด
 • แสดงเปอร์เซ็นการเข้ารับบริการ
 • แสดงจุดที่เข้ารับบริการแล้ว
 • แยกตามสิ่งส่งตรวจ
 • แยกตามจุดตรวจ
 • แยกพิมพ์บาร์โค้ด ที่เชื่อมกับระบบแลป และนำไปรันที่เครื่องตรวจวิเคาระห์ได้
 • ลงผลการคัดกรองคนไข้
 • ลงผล X-ray
 • ลงผลการตรวจ PE
 • ผลการตรวจ LAB จะเข้าระบบเองเมื่อมีการยืนยันผลจากห้องแลป
 • แบบฟอร์มการนำเข้าผล
 • นำเข้าผลการตรวจ Vital sign
 • นำเข้าผลการตรวจสุขภาพโดยแพทย PE
 • นำเข้าผลการตรวจ X-Ray
 • นำเข้าผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
 • แปรผลการตรวจเป็นข้อความจากแพทย์
 • แปรผลตรวจพร้อมคำแนะนำ
 • ออกข้อมูลเป็นสมุดตรวจสุขภาพ