PRODUCTS

บริษัท LogInS Medical จำกัด ร่วมรวม งานพัฒนาระบบ LIS หรือ  Laboratory Information Syteme เพื่อยกระบบคุณภาพงานบริการของ งานด้านสาธารณะสุข หรือด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐานระบดับโลก

LOGINS INVENTORY PLUS

icon-20

 
ระบบคงคลังสินค้า เป็นระบบช่วยในการจัดการงานบริหารในส่วนน้ำยาหรือสินค้าอื่นๆ ทำให้ลดขั้นตอนการเก็บเอกสารในการส่งสินค้า สามารถออกรายงานได้ สามารถออกใบขอซื้อ ออกใบสั่งซื้อ สามารถลงรับสินค้า เบิก และแจ้งสินค้าคงเหลือ ให้ดูง่ายสะดวกในการใช้งาน. หน้าต่างข้อมูลคลังสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในคลัง โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดการเข้าคลังของแต่ละ user ใช้งานได้ เช่น นาย a รับผิดชอบ 1 คลัง คลังบริหาร
ระบบการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าและพิมพ์ใบสั่งซื้อ


 

 

 

ระบบการบันทึกข้อมูลใบรับสินค้า

 

 

 

 

ระบบการบันทึกข้อมูลใบจองเบิกสินค้า การทำข้อมูลการจองเบิกของสินค้าและพิมพ์ใบจอง

 

 

 

 

ระบบการบันทึกข้อมูลใบเบิกสินค้าและพิมพ์ใบเบิก

 รายงานคลังสินค้า

ตัวรายงานทางโปรแกรมจะมีตั้งต้นให้ในจำนวนนึง ลูกค้าสามารถแก้ไขหรือออกแบบรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการของลูกค้าได้เลย 

โดยการส่งแบบฟอร์มเดิมที่เคยใช้หรือแบบฟอร์มทางการที่ใช้ภายในของโรงพยาบาลเองหรือปรับเปลี่ยนได้ตามลูกค้าต้องการได้เลย