บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอลจำกัด

         เปิดกิจการบริษัทอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พศ.2554 เพื่อรองรับงานในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล และศูนย์ตรวจสุขภาพต่างๆ  ด้วยระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ : Laboratory Information Management System (LIMS) โดยใช้ชื่อโปรแกรม LogInS LAB เป็น Software ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศโรงพยาบาล : Hospital Information System (HIS) กับเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มีการเชิ่่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติระหว่างกันได้                    

 

 

 

         ทางบริษัทพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อรองรับกับข้อเสนอแนะใหม่ๆ ของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในภายหน้าได้ ศึกษาและพัฒนาระบบของโปรแกรม และระบบการบริหารจัดการเครื่่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้โปรแกรมมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล มีความเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละสถานพยาบาล พัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้ใช้งานทั้งแผนกห้องปฏิบัติการ หรือแผนกอื่นๆ ให้มีความเข้าถึงระบบของโปรแกรม เพื่อประสิทธิภาพ การใช้งานที่สูงสุด ให้บริการงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ

ปรัชญา : Philosophy

เสริมสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการข้อมูลในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกของห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลอย่างมืออาชีพภาพรวมธุรกิจขององค์กร

พันธกิจ : Mission

เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการข้อมูลต่างๆภายในห้องปฏิบัติการ และข้อมูลพื้นฐานของคนไข้ ให้มีการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องและปลอดภัย สามารถนำกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ประสานงาน เพื่อสนับสนุนงานข้อมูลในห้องปฏิบัติการและงานจัดการข้อมูลพื้นฐานคนไข้ของโรงพยาบาล ส่งเสริมระบบของโปรแกรมให้มีความสอดคล้องกับแผนกต่างๆ ในสถานพยาบาล ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบของโปรแกรม ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์

ปณิธาน : Determination

ผลิต พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการจัดการในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลให้ทันสมัย เพื่อยกระดับ คุณภาพการจัดการระบบข้อมูลทางห้องปฏิบัติการโดยคนไทยเพื่อห้องปฏิบัติการไทยสู่สากล

วิสัยทัศน์ : Vision

จัดให้มีระบบการผลิตและการพัฒนาโปรแกรมระบบการบริหารจัดการเครื่่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการ ประสานความร่วมมือกับแผนกและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถานพยาบาลเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ เครื่่องมือทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลพร้อมสู่ การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

         ระบบ LIS เป็นระบบที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในรูปแบบ Software นำเข้าจากต่างประเทศหรือ Software ที่พัฒนาขึ้นโดย Programmer ในประเทศ ระบบ LIS ที่นำมาใช้ส่วนใหญ่จะมีรูปลักษณ์ตายตัว ปรับเปลี่ยนได้เพียงบางส่วน ผู้ใช้งานจึงต้องปรับตัว ปรับระบบงานให้เข้ากับ Software แทนที่จะปรับ Software ให้เข้ากับงานแล้วนำมาอำนวยความสะดวกหรือเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับผู้ใช้งาน อีกทั้งระบบส่วนใหญ่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน แต่ขาดการพัฒนาและบำรุงดูแลรักษา ทำให้ Software เริ่มไม่ตอบสนองความต้องการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในบางข้อตามรายละเอียดคุณลักษณะโปรแกรมระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการในประกาศข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์

          บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา Software โดยเฉพาะภายใต้ชื่อ LogInS LAB ผู้พัฒนาโปรแกรมการจัดการในห้องปฏิบัติการ ตามประกาศข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์ สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้ตามมาตรฐานของงานสภาเทคนิคการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และตามความเหมาะสมตามอัตลักษณ์ ของแต่ละสถานพยาบาล  โดยนักโปรแกรมเมอร์ เฉพาะทาง ร่วมกับนักเทคนิคการแพทย์ จึงเป็นบริษัทแรกที่ริเริ่มการเขียน Software ตามใจผู้ใช้  ให้สอดคล้องกับการที่โรงพยาบาลเริ่มจัดหาระบบที่ดีมีมาตรฐานรองรับและยกระดับของโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงขึ้น “LogInS LAB” เป็นนวัตกรรมใหม่ ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ ของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ สามารถจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ประสานงาน อำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งาน โดยพัฒนาผ่านแนวความคิดที่ว่า “คุณคิด เราทำ” “confidence in motion” ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการใช้งานได้ รองรับห้องปฏิบัติการในสถานพยาบาล อาทิเช่น โรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน ศูนย์แล็บ ขนาดใหญ่และกลาง ทั้งแบบที่มีระบบ HIS หรือแบบ Stand alone ประกอบกับปณิธานและวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นฟันเฟืองหนึ่ง ในการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้มีความทันสมัย ก้าวหน้า และได้รับรองตามมาตรฐานสากลจึงได้มีการลงทุนวิจัย พัฒนาโปรแกรม LogInS LAB มาเป็นเวลานาน ไม่ต่ำกว่า7ปี

             “LogInS LAB” คือโปรแกรมที่ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้จากสถานพยาบาลมากกว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศ และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมอีกต่อๆไป

 

ทนพ.สุทัศน์ ภูยานนท์
Managing Director
Logins Medical Co., Ltd.


สร้างสรรค์ความอัจฉริยะได้ตามจินตนาการของคุณให้เป็นจริงเพียงข้ามคืน ออกเเบบโดยผู้ใช้งานให้ตอบสนองทุก ความต้องการ ทุกระดับผู้ใช้งาน ตั้งเเต่ผู้บริหาร เเพทย์ นักเทคนิคการเเพทย์ จนกระทั่ง ผู้ใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลงในภายหลังใช้งานได้อีกด้วย

ทนพ.สุทัศน์ ภูยานนท์

Managing Director Logins Medical Co., Ltd.

คุณคิด.. เราทำ "confidence in motion"

เพราะคุณคือ ผู้กำหนดอัตลักษณ์ด้วยตัวเอง You are given an identity of your own LIMS

WORKING PROCESS

ขั้นตอนหลักการทำงานของโปรแกรม
Picture1

LOGINS Tools

เป็นตัวกลางที่ใช้ดึงข้อมูล ใบ LAB ชื่อผู้ป่วยและรูปเข้ามาในระบบ LIS และส่งข้อมูลการรายผลเข้าระบบ HIS ของโรงพยาบาล

Picture2

LOGINS LAB

โปรแกรม สำหรับบันทึกการใช้งานบันทึกผล-รับผล ต่างๆ โดยมีการออกแบบหน้าจอ UI ด้วยเป็นมิตรและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้มากที่สุด

Picture3

LOGINS TRANSFER

ตัวกลาง สำหรับการเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องตรวจ Automate และระบบ LIS โดยมีการตรวจสอบค่าต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ

Picture4

LOGINS BACKUP

โปรแกรมสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ที่สามารถกำหนดเวลา ตามความต้องการได้ ว่าจะให้สำรองข้อมูลเวลากี่โมงและเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน

PRODUCT LIST

บริษัท LogInS Medical จำกัด ร่วมรวม งานพัฒนาระบบ LIS หรือ  Laboratory Information Syteme เพื่อยกระบบคุณภาพงานบริการของ งานด้านสาธารณะสุข หรือด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐานระบดับโลก

ระบบงานตรวจสุขภาพ จัดการโปรแกรมการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ งาน X-Ray และส่วนของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมครบทุกฟังก์ชันในงานของการตรวจสุขภาพLogInS Smart Queue ระบบคิวสำหรับห้องปฏิบัติการ: เป็นระบบที่มาช่วยในเรื่องการจัดลำดับการใช้บริการผู้ป่วยของห้องปฏิบัติการให้มีความสะดวกมากขึ้นระบบจัดเก็บและรวบรวมเอกสาร จัดหมวดหมู่ตามแบบตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิดการแพทย์ สามารถ เรียกดู เพิ่ม แก้ไข และ ไฟล์เอกสารต่างๆได้ด้วยตัวท่านเองระบบคงคลังสินค้า เป็นระบบช่วยในการจัดการงานบริหารในส่วนน้ำยาหรือสินค้าต่างๆ ลดขั้นตอนการเก็บเอกสารในการส่งสินค้า สั่งซื้อ ขอซื้อ งานเบิก และสามารถออกรายงานได้i23-3

ระบบงานคลังสินค้า ระบบการจัดการการรับ-เบิกสินค้า โดยการแบ่งตามคลัง ตามการใช้งานของผู้ใช้งาน ข้อมูลใบสั่งซื้อ ข้อมูลใบจองเบิก ข้อมูลการรับสินค้า ข้อมูลการเบิกสินค้า รวมไปถึงรายงานสถิติข้อมูลระบบการจัดการคลังต่างๆ


i22-3

ระบบการส่ง-รับข้อมูลแลบนอก(Outlab)แบบออนไลน์ โดยข้อมูลผลตรวจจะมีทั้งผลตัวหนังสือและไฟล์รูปภาพ ส่งเข้ามาในโปรแกรม เสมือนทำการ scan ไฟล์รูปภาพเข้าโปรแกรมเอง


i21

ระบบบริหารคลังโลหิต เป็นระบบช่วยในการจัดการงานบริหารในส่วน การลงข้อมูล ผู้บริจาคโลหิต การจอง การเบิก การจ่าย โลหิต ง่ายต่อการตรวจสอบและการใช้งานเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพของเครื่องตรวจในการทำ QC แต่ละครั้งและแสดงรายละเอียดเป็นกราฟ และแสดงกฎตาม Westgard Multirule และมีระบบคำนวณ Lab Mean กับ Lab SDระบบงานตรวจสุขภาพ จัดการโปรแกรมการตรวจแต่ละโปรแกรมเพิ่มเติมส่วนของการตรวจ สุขภาพโดยแพทย์ งาน X-Ray และส่วนของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมครบทุกฟังก์ชันในงานของการตรวจสุขภาพ

i23-3

ระบบงานคลังสินค้า เป็นระบบการจัดการการรับ-เบิกสินค้า โดยการแบ่งตามคลัง ตามการใช้งานของผู้ใช้งาน การทำข้อมูลใบสั่งซื้อ การทำข้อมูลใบจองเบิกข้อมูลการรับสินค้า ข้อมูลการเบิกสินค้า รวมไปถึงรายงานสถิติข้อมูลระบบการจัดการคลังต่างๆ

ระบบจัดเก็บและรวบรวมเอกสาร จัดหมวดหมู่ตามแบบตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิดการแพทย์ สามารถ เรียกดู เพิ่ม แก้ไข และ ไฟล์เอกสารต่างๆได้ด้วยตัวท่านเอง

LogInS Smart Queue ระบบคิวสำหรับห้องปฏิบัติการ: เป็นระบบที่มาช่วยในเรื่องการจัดลำดับการใช้บริการผู้ป่วยของห้องปฏิบัติการให้มีความสะดวกมากขึ้น
i22-3

ระบบการส่ง-รับข้อมูลแลบนอก(Outlab)แบบออนไลน์ โดยข้อมูลผลตรวจจะมีทั้งผลตัวหนังสือและไฟล์รูปภาพ ส่งเข้ามาในโปรแกรม เสมือนทำการ scan ไฟล์รูปภาพเข้าโปรแกรมเอง
ระบบคงคลังสินค้า เป็นระบบช่วยในการจัดการงานบริหารในส่วนน้ำยาหรือสินค้าต่างๆ ลดขั้นตอนการเก็บเอกสารในการส่งสินค้า สั่งซื้อ ขอซื้อ งานเบิก และสามารถออกรายงานได้

เก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพของเครื่องตรวจในการทำ QC แต่ละครั้งและแสดงรายละเอียดเป็นกราฟ และแสดงกฎตาม Westgard Multirule และมีระบบคำนวณ Lab Mean กับ Lab SD

i21

ระบบบริหารคลังโลหิต เป็นระบบช่วยในการจัดการงานบริหารในส่วน การลงข้อมูล ผู้บริจาคโลหิต การจอง การเบิก การจ่าย โลหิต ง่ายต่อการตรวจสอบและการใช้งานMEDICALs

เครื่องติดฉลากแบบอัตโนมัติ ติดฉลากหลอดใส่เลือดเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติและสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องไปใช้ในที่ต่างๆ ได้สะดวกเครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษาใช้ไฟฟ้าในการทำงานเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์  มีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับพิมพ์ฉลาก บาร์โค้ด มีการทำงานในระบบ Manual Mode ได้ เมื่อต้องการพิมพ์ฉลากซ้ำ พิมพ์เพิ่มสำหรับติดอุปกรณ์อื่น เช่น กระป๋องเก็บปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ เป็นต้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ เครื่องสำรองไฟ สำหรับเครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง หนังสือคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด บริษัทผู้ขายมีช่างซ่อมบำรุงเฉพาะทาง ในด้านบริการหลังการขาย ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

คุณสมบัติสำคัญ

  • สามารถเก็บสถิติบริหารจัดการจำนวนการใช้- หลอดแต่ละชนิด
  • สามารถออกแบบบาร์โค้ดเพื่อสร้างรูปแบบบาร์โค้ดที่กำหนดเอง
  • สามารถเติมหลอดเลือดใหม่เข้าไปเพิ่มได้ต่อเนื่อง
  • สามารถเชื่อมต่อกับระบบคิว ระบบ HIS และ/หรือ LIS
  • สามารถติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจได้อย่างน้อย 6 ชนิด
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลการตรวจทางเครื่องพิมพ์ที่อยู่ภายในเครื่อง
  • สามารถรองรับลักษณะของ BARCODE ได้อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ CODE39, CODE128, UPCA/E, EAN 8/13

มีอัตราเร็วในการติดฉลาก 1,000 ทิ้วป์ต่อ 1 ชั่วโมงของหลอดเก็บสิ่งส่งตรวจ

HOSPITALs

IN SERVICES

0 แห่ง

ในภาคเหนือ

0 แห่ง

ในภาคตะวันตก

0 แห่ง

ในภาคใต้

0 แห่ง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 แห่ง

ในภาคตะวันออก

0 แห่ง

ในภาคกลาง

รวมมากกว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศไทย

และ 1 แห่งที่ประเทศเพื่อนบ้าน

        มากกว่าความไว้วางใจในงานบริการ คือการร่วมมือในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์เพื่อง่ายต่อการใช้งานและครบถ้วนด้วยมาตรฐาน ห้องปฎิบัติการ ซึ่งนอกจากการเป็นผู้ให้บริการด้านระบบแล้ว เรายังมุ่งเน้นถึงงานด้านการพัฒนาให้ระบบทันสมัยและง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยคำนึงถึงมาตรฐานเป็นหลัก ด้วยทีมพัฒนาที่สามารถตอบทุกความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถนี้จึงทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบห้องปฎิบัติการที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด

         ซึ่งมากกว่า 250 โรงพยาบาลที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการด้านสุขภาพ ตลอดถึงการพัฒนาระบบใหม่ๆ เพื่อสงเสริมงานด้านสาธารณะสุขให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

HOSPITAL LIST

โรงพยาบาล สงฆ์
โรงพยาบาล ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โรงพยาบาล มเหสักข์
โรงพยาบาล วิชัยเวชแยกไฟฉาย
โรงพยาบาล หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
โรงพยาบาล สายไหม
โรงพยาบาล บางนา1
โรงพยาบาล พระราม2
โรงพยาบาล โปร อินเตอร์ แลบ จำกัด
โรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาล สหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาล สินแพทย์ ศรีนครินทร์

จังหวัดชัยนาทโรงพยาบาล หันคา
โรงพยาบาล สรรคบุรี
โรงพยาบาล มโนรมย์
โรงพยาบาล หนองมะโมง
โรงพยาบาล วัดสิงห์
โรงพยาบาล เนินขาม

 

จังหวัดนครนายก

โรงพยาบาล กองแพทย์รร.เตรียมทหาร
โรงพยาบาล บ้านนา

 

จังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาล สามพราน
โรงพยาบาล บางเลน

 

จังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาล บางใหญ่

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาล บ้านแพรก
โรงพยาบาล ผักไห่
โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง
โรงพยาบาล บางปะอิน
โรงพยาบาล บางปะหัน
โรงพยาบาล อุทัย
โรงพยาบาล บางบาล
โรงพยาบาล วังน้อย
โรงพยาบาล บางซ้าย

 

จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาล อานันทมหิดล
โรงพยาบาล ลำสนธิ
โรงพยาบาล พัฒนานิคม
โรงพยาบาล โคกเจริญ

 

จังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
โรงพยาบาล มหาชัย 2

 

จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาล จุฬารัตน์3
โรงพยาบาล บางนา2
โรงพยาบาล บางนา5
โรงพยาบาล พริ๊นซ์สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาล เมืองสมทุรปากน้ำ
โรงพยาบาล สินแพทย์ เทพารักษ์

 

จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาล ท่าช้าง
โรงพยาบาล ค่ายบางระจัน
โรงพยาบาล สิงห์บุรีเวชการ
โรงพยาบาล บางระจัน
โรงพยาบาล พรหมบุรี

 

จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาล บางปลาม้า
โรงพยาบาล ด่านช้าง
โรงพยาบาล สามชุก

 

จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาล ดอนพุด
โรงพยาบาล วิหารแดง
โรงพยาบาล แก่งคอย
โรงพยาบาล เสาไห้

 

จังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาล โพธิ์ทอง
โรงพยาบาล ไชโย
โรงพยาบาล แสวงหา
โรงพยาบาล อ่างทองเวชชการ2

จังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาล แม่ลาว
โรงพยาบาล แม่สรวย
โรงพยาบาล ขุนตาล
โรงพยาบาล เทิง

 

จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาล เชียงดาว
โรงพยาบาล พร้าว
โรงพยาบาล สารภี
โรงพยาบาล อมก๋อย
โรงพยาบาล ดอยเต่า

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาล ขุนยวม
โรงพยาบาล ปางมะผ้า
โรงพยาบาล ปาย
โรงพยาบาล แม่สะเรียง
โรงพยาบาล ศรีสังวาลย์
โรงพยาบาล สบเมย

 

จังหวัดลำพูน
โรงพยาบาล หริภุญชัย
โรงพยาบาล บ้านธิ

 

จังหวัดน่าน
โรงพยาบาล แม่จริม
โรงพยาบาล เชียงกลาง
โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาล เวียงสา

 

จังหวัดพะเยา
โรงพยาบาล ปง

 

จังหวัดแพร่
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
โรงพยาบาล สอง
โรงพยาบาล วังชิ้น
โรงพยาบาล ร้องกวาง

 

จังหวัดลำปาง
โรงพยาบาล เมืองปาน
โรงพยาบาล แม่ทะ
โรงพยาบาล แม่พริกv
โรงพยาบาล เกาะคา
โรงพยาบาล แม่เมาะ
โรงพยาบาล เสริมงาม
โรงพยาบาล สบปราบ
โรงพยาบาล เถิน
โรงพยาบาล วังเหนือ
โรงพยาบาล มะเร็งลำปาง

 

จังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาล ชัยอรุณเวชการ
โรงพยาบาล โพธิ์ประทับช้าง
โรงพยาบาล ทับคล้อ

 

จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาล พิษณุเวช
โรงพยาบาล บางกระทุ่ม
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชนครไทย
โรงพยาบาล ค่ายสมเด็จพระนเรศวร

 

จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาล หนองไผ่
โรงพยาบาล ศรีเทพ
โรงพยาบาล หล่มสัก
โรงพยาบาล บึงสามพัน
โรงพยาบาล ค่ายพ่อขุนผาเมือง
โรงพยาบาล วิเชียรบุรี

 

จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาล ศรีนคร
โรงพยาบาล บ้านด่านลานหอย
โรงพยาบาล กงไกรลาศ
โรงพยาบาล คีรีมาศ

 

จังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาล ทุ่งโพธิ์ทะเล
โรงพยาบาล ปางศิลาทอง
โรงพยาบาล ขาณุวรลักษณบุรี
โรงพยาบาล คลองลาน
โรงพยาบาล พรานกระต่าย
โรงพยาบาล โกสัมพีนคร
โรงพยาบาล ลานกระบือ
โรงพยาบาล ไทรงาม
โรงพยาบาล ทรายทองวัฒนา
โรงพยาบาล คลองขลุง
โรงพยาบาล บึงสามัคคี

 

จังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
โรงพยาบาล คลินิกแพทย์ธนวัต
โรงพยาบาล โกรกพระ
โรงพยาบาล เก้าเลี้ยว
โรงพยาบาล แม่วงก์
โรงพยาบาล ตาคลี
โรงพยาบาล ชุมแสง
โรงพยาบาล พยุหะคีรีช

จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาล กมลาไสย
โรงพยาบาล สมเด็จ
โรงพยาบาล ยางตลาด

 

จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาล ชนบท
โรงพยาบาล แวงน้อย
โรงพยาบาล ค่ายศรีพัชรินทร
โรงพยาบาล ภูผาม่าน
โรงพยาบาล เปือยน้อย

 

จังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาล บ้านแท่น
โรงพยาบาล บ้านเขว้า
โรงพยาบาล หนองบัวแดง
โรงพยาบาล จัตุรัส

 

จังหวัดนครพนม
โรงพยาบาล ศรีสงคราม
โรงพยาบาล ปลาปาก
โรงพยาบาล วังยาง

 

จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาล เทพารักษ์
โรงพยาบาล โนนแดง
โรงพยาบาล บ้านเหลื่อม
โรงพยาบาล สีดา
โรงพยาบาล ประทาย
โรงพยาบาล ลำทะเมนชัย
โรงพยาบาล หนองบุญมาก
โรงพยาบาล สมเด็จย่า100 ปีเมืองยาง

 

จังหวัดบึงกาฬ
โรงพยาบาล เซกา

 

จังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาล แคนดง
โรงพยาบาล ชำนิ
โรงพยาบาล นางรอง
โรงพยาบาล หนองหงส์
โรงพยาบาล กระสัง
โรงพยาบาล บ้านบุลาว
โรงพยาบาล ละหานทราย
โรงพยาบาล ค่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
โรงพยาบาล คูเมือง
โรงพยาบาล เอกชนบุรีรัมย์

 

จังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาล พยัคฆภูมิพิสัย

 

จังหวัดยโสธร
โรงพยาบาล กุดชุม
โรงพยาบาล มหาชนะชัย
โรงพยาบาล นายแพทย์หาญ
โรงพยาบาล รวมแพทย์ยโสธร (แพทย์หาญ)
โรงพยาบาล ยโสธร
โรงพยาบาล ทรายมูล

 

จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาล ค่ายประเสริฐสงคราม
โรงพยาบาล จังหาร
โรงพยาบาล ศรีสมเด็จ
โรงพยาบาล อาจสามารถ

 

จังหวัดเลย
โรงพยาบาล จิตเวชเลยราชนครินทร์

 

จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาล เจริญศิลป์
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
โรงพยาบาล พังโคน
โรงพยาบาล วานรนิวาส
โรงพยาบาล นิคมน้ำอูน
โรงพยาบาล อากาศอำนวย

 

จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาล ปราสาท
โรงพยาบาล สังขะ

 

จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาล พยุห์
โรงพยาบาล ประชารักเวชการ
โรงพยาบาล โพธิ์ศรีสุวรรณ
ไพร์ม แล็บ เซ็นเตอร์

 

จังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาล ศรีเชียงใหม่
โรงพยาบาล โพนพิสัย
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

 

จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาล ศรีบุญเรือง

 

จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาล ไชยวาน
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
โรงพยาบาล เพ็ญ
โรงพยาบาล บ้านผือ
โรงพยาบาล กุมภวาปี
โรงพยาบาล มะเร็งอุดร
โรงพยาบาล ทุ่งฝน
โรงพยาบาล กู่แก้ว
โรงพยาบาล ลานสัก
โรงพยาบาล หนองขาหย่าง
โรงพยาบาล บ้านไร

 

จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาล 50 พรรษาวชิราลงกรณ์
โรงพยาบาล ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาล ม่วงสามสิบ
โรงพยาบาล เอกชนร่มเกล้า
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

จังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาล ท่าใหม่
โรงพยาบาล มะขาม
โรงพยาบาล นายายอาม
โรงพยาบาล แก่งหางแมว
โรงพยาบาล สองพี่น้อง
โรงพยาบาล เขาสุกิม

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล บางคล้า

 

จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาล บ่อทอง
โรงพยาบาล พนัสนิคม

 

จังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาล บ้านสร้าง
โรงพยาบาล ศรีมหาโพธิ

 

จังหวัดระยอง
โรงพยาบาล ศูนย์ตรวจเลือดระยอง

 

จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาล คลองหาด
โรงพยาบาล โคกสูง
โรงพยาบาล วังสมบูรณ์
โรงพยาบาล วังน้ำเย็น

จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาล สังขละบุรี
โรงพยาบาล ทองผาภูมิ
โรงพยาบาล ค่ายสุรสีห์
โรงพยาบาล ห้วยกระเจา
โรงพยาบาล มะการักษ์

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาล กุยบุรี
โรงพยาบาล สามร้อยยอด
โรงพยาบาล ค่ายธนะรัชต์

 

จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาล แก่งกระจาน
โรงพยาบาล ท่ายาง
โรงพยาบาล ค่ายรามราชนิเวศน์

 

จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาล สวนผึ้ง
โรงพยาบาล เจ็ดเสมียน
โรงพยาบาล บ้านคา

 

จังหวัดตาก
โรงพยาบาล สามเงา
โรงพยาบาล แม่ระมาด
โรงพยาบาล วังเจ้า

จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาล เกาะพีพี
โรงพยาบาล อ่าวลึก

 

จังหวัดชุมพร
โรงพยาบาล มาบอำมฤต
โรงพยาบาล ท่าแซะ
โรงพยาบาล ปะทิว
โรงพยาบาล ปากน้ำชุมพร
โรงพยาบาล สวี
โรงพยาบาล ปากน้ำหลังสวน

 

จังหวัดตรัง
โรงพยาบาล กันตัง
โรงพยาบาล สิเกา

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาล ทุ่งสง

 

จังหวัดพังงา
โรงพยาบาล ตะกั่วทุ่ง

 

จังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาล ปากพะยูน

 

จังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล มิชชั่นภูเก็ต
โรงพยาบาล ถลาง

 

จังหวัดสตูล
โรงพยาบาล ละงู

 

จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาล ปาดังเบซาร์

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาล กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาล วิภาวดี
โรงพยาบาล ท่าชนะ
โรงพยาบาล มะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประเทศลาว
โรงพยาบาล Cloud Medical

Contact

บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1155-54013-56-1


เลขที่ 555/139 ม.1 ซอย มังกร-นาคดี
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 02-721-1160


Email: loginsmedical@gmail.com

เวลาทำการ: 08:30 – 17.00 (จันทร์ – ศุกร์)

 

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 455/39 อาคาร BIZ Office 

พัฒนาการ-อ่อนนุขตัดใหม่ เขต.ประเวช จ.กรุงเทพฯ 10250

 

©2011. Loginsmedical - Quality Medical Softwave